އެވިޑާއި ގުޅިގެެން އޭއެސްއެެމްއެެޗް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

އެވިޑުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު :-ގާފު ފޮޓޯ : އިބްރާހިމް މައިޝަމް

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެހޮޮސްޕިޓަލުން އެެވިޑް ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުނަރުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަގްޞަދުގައި ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އެވިޑް ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ތިނަދޫ ކެމްޕަސްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކި ޑިޕާޓްމެންޓުތަކުން ޖުމުލަ 25 މުވައްޒިފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެވިޑުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު :-ގާފު ފޮޓޯ : އިބްރާހިމް މައިޝަމް

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު ނިންމާލުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ގދ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ޝަރީފުއެވެެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަމްރީން ފުރިހަމަ ކުރި މުވައްޒިފުންނަށް ވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްފައެވެ.

އެވިޑް ކޮލެޖުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަކީ ކޮބައިކަމާއި، ޙިދުމަތެއް ހޯދަން އަންނަ ބަޔަކަށް ޙިދުމަތެއް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަން އަދި ތަނުގެ ފެންވަރާއި ތަނުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ މުހިންމުކަން ބައިވެރިންނަށް ވަނީ އުގަންނައި ދީފައެެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ސެޝަންތައް ނަންގަވައި ދެއްވީ އެވިޑް ކޮލެޖް ގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ރެކްޓަރ ފަޔާޒް ހަސަން ، އެކަޑަމިކް މެނޭޖަރ ޝަޒިއްޔާ އަހްމަދު ، ލެކްޗަރަރ ޝައިސްތާ އަލީ އަދި ސީނިއާރ ލެކްޗަރަރ މަރިޔަމް ނިޔާފް އެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

  1. ތިތާ ނަރުހުންނަށް ތި ހިންގުން ވ މުހިންމު. ބަލިމީހުންނަށް މުޚާތަބުކުރަން ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް