logoEN
ޕީއެންސީ 2

"ޕްރިންޓެކް" އާއި ގުޅޭ 21 ލިޔުން ހޯދިއްޖެ

އެސްޓީއޯޖީބީސީ 2022 އިންސާފުކުރާނީ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑު ކާމިޔާބުކުރި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރެފްރީ، ޝިހާމް!

އެސްޓީއޯޖީބީސީ 2022 އިންސާފުކުރާނީ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑު ކާމިޔާބުކުރި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރެފްރީ، ޝިހާމް!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކަށް ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކަށް ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް!

އެސްޓިއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ވެލްކޯ!

އެސްޓިއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ވެލްކޯ!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޓްރޮފީ ޕާޓްނަރ އަކަށް އަސްކަނި!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ޓްރޮފީ ޕާޓްނަރ އަކަށް އަސްކަނި!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ އަކަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ އަކަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޯ ސްޕޮންސަރ އަކަށް ހަވަރު ސްޕޯޓްސް!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޯ ސްޕޮންސަރ އަކަށް ހަވަރު ސްޕޯޓްސް!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ އޮފިޝަލް ޕާޓްނަރ އަކަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ އޮފިޝަލް ޕާޓްނަރ އަކަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީ

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ސްޓްރީމިންގ ޕާޓްނަރ އަކަށް އިވެންޓްކާސްޓް!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ ސްޓްރީމިންގ ޕާޓްނަރ އަކަށް އިވެންޓްކާސްޓް!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ އަކަށް ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް!

އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022ގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާޓްނަރ އަކަށް ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް!