logoEN
ޕީއެންސީ 2
ޕިއްޒާއިން ދިރިއުޅުމާއި ގުޅޭ އިބްރަތެއް ޙާސިލްކުރެވިދާނެތަ؟

ޕިއްޒާއިން ދިރިއުޅުމާއި ގުޅޭ އިބްރަތެއް ޙާސިލްކުރެވިދާނެތަ؟

F562EC3F-7AD5-4607-88E3-2D8D75398B91

ޕިއްޒާއަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް މީރު ކެއުމުގެ ބާވަތެކެވެ. ހެދިކާގެ ތެރޭގައި ޕިއްޒާ ހިމެނިގެން ދާއިރު، ޕިއްޒާ ވެގެންދަނީ ހެދިކާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވިކޭ، ޑިމާންޑް ބޮޑު ހެދިކާގެ ބާަވަތަށެވެ. ޕިއްޒާގެ ވިޔަފާރިއަކީ ކާމިޔާބު، ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވިޔަފާރިއެކެވެ.

ޝަރީ 2024

ޕިއްޒާ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެއިން ވަރަށްގިނަ އިބްރަތް ލިބިގަނެވިދާނެއެވެ. ޕިއްޒާ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ހަތަރެސްކަން ހަމަ އަކައެއްގެ ބައްޓަމަށް ހުންނަ ފޮށިގަނޑެއްގައެވެ. ފޮށިގަނޑު ހުޅުވާލާއިރު، ޕިއްޒާގެ ބައްޓަން ހުންނަނީ ވައްބުރަކަށެވެ. ކެއުމުގެ ބޭނުމުގައި، ޕިއްޒާ ފޮއްޗެއް ނަގާލުމުން އެފޮތި ތިނެސްކަނެއްގެ ބައްޓަމަށް ބަދަލުވެގެން ދެއެވެ.

މިގޮތުން ޕިއްޒާއަކީ ވަށްބުރެއްގެ ބައްޓަމަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވާއިރުވެސް، ބަންދުކުރެވެނީ ހަތަރެސްކަން އަކަ ބައްޓަމަށް ހުންނަ ފޮށިގަނޑެއްގައެވެ. ކުރިން ހަތަރެސްކަން ބައްޓަމަށް ފެނުނު ނަމަވެސް އަސްލު ބައްޓަމަކީ ވަށްބުރެއްކަން ހުޅުވައި ބެލުމުން އެނގެއެވެ. އަދި މިވައްބުރު، އޭގެ ބޭނުން ކުރުމަށް ނުވަތަ ކެއުމަށް ޕިއްޒާ ފޮއްޗެއް ނެގުމުން، އެފޮތި ތިނެސްކަނެއްގެ ބައްޓަމަށް ކައިރިކުރާ އެހެން ބައްޓަމަކަށް ބަދަލުވެއެވެ.

ދިރިއުޅުމާއި މީހުންގެ ގުޅުންވެސް މިސިފަކުރެވުނު ޕިއްޒާއަކާއި އެއްގޮތެވެ. މީހުންވެސް ބަލާބެލުމުގައި ވަރަށް ލަނދުރަކި، ހިތްހޮޔު، ކިޔަމަންތެރި، ޚުލްޤު ހެޔޮ، ވަފާތެރި، ކިޔަމަންތެރި، ހަރުދަނާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ބޭރު ފުށަށް ފެނިދާނެއެވެ. ޕިއްޒާގެ ފޮށިގަނޑު ހެން ބަލާބެލުމަށް ފެންނަނީ ތަފާތުކޮށެވެ.

އެއްކޮށް އުޅެލުމުން، އެމީހާގެ އަސްލު ސޫރަ ނުވަތަ ކުރިން ފެނުނު ރަނގަޅު ސިފަތައް ފުރަތަމަ ފެނުނުގޮތާއި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ތަފާތުވެއެވެ. ޕިއްޒާގެ ފޮށިގަނޑު ހުޅުވާލުމުން، ބޭރުފުށަށް އަކައެއްގެ ގޮތަށް ފެނުނު ޕިއްޒާ، ވައްބުރަކަށް ބަދަލުވާހެން، މުޅިން ތަފާތު މީހަކު ސިފަވެގެން ދެއެވެ.

އަދި މީހާގެ އުޅުމާއި އަމަލަށް ބަލާއިރު، ބޭރު ފުށުން ކުރިން ފެނުނު ސިފަތަކާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން އެނގުމުގެ އިތުރުން، މީހާގެ އަމަލު މުޅިން ތަފާތުވެފައި، ހީވެސް ނުކުރާފަދަމީހަކަށް މީހާ ބަދަލުވެއެވެ. މިއީ ކުރިން އަކައެއްގެ ބައްޓަމަށް ސިފަކުރެވުނު ޕިއްޒާ ކާން ވާއިރަށް ތިނެސްކަނެއްގެ ބައްޓަމަށް ބަދަލުވާ ފަދަ ބަދަލެކެވެ.

ޕިއްޒާއަކީ މީރު ކެއުމުގެ ބާވަތަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ޕިއްޒާގެ ބަދަލުވާ ބައްޓަމާއި ގުޅުވައިގެން ދިރިއުޅުމަށް އިބްރަތްތެރި މެސެޖެއް ނެގިދާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ