logoEN
ޕީއެންސީ 2
ކާޑެއްދޫ އާރޯކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ބާއްވައިފި

ކާޑެއްދޫ އާރޯކުރުމުގެ ޚާއްސަ ހަރަކާތް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ބާއްވައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

1/30/2021, 4:24:04 PM

DSC_3865

ގދ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް އާރޯކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި އެއެއާޕޯޓުގެ މެނޭޖްމެންޓިންގ އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އާރޯކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ބާއްވައިފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން މެންދުރު ވަގުތާހަމައަށް ކާޑެއްދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ކާޑެއްދޫގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ވަނި ސާފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކާޑެއްދޫގެ ފިއުލް އޭރިއާއި ކުރީގެ ބަދަރުގެ މަގު އަދި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްގަސް ތަކާއި ވިނަތަކުގައި ހުރި ކުނިބުނި ވަނީ ނަގައި ސާފުކޮށްފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ގދ ތިނަދޫ ، ގދ މަޑަވެލި އަދި ގދ ހޯނޑެއްދޫގެ މުވައްސަސާތަކުންނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި މި ދެދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު އެރަށްރަށުގެ ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކާއި ކާޑެއްދޫގެ އެކި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ މުވައްޒިފުންވެސް ވަނީ މިހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިއެވެ.

މި ހަރަކާތާއި ބެހޭގޮތުން " ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި ހަރަކާތަކީ ފަތުރުވެރިންނަށާއި އެއާޕޯޓުގެ ބޭނުން ހިފާ ރައްޔިތުންނަށް އެއާޕޯޓަކީ ހިތްގައިމު ހިތްފަސޭހަ އަދި ސާފުތާހިރު ތަނަކަށް ހެދުމުގެ ނިޔަތުގައި ބޭއްވުނު ހަރަކާތެކެވެ. އަދި މި ހަރަކާތަށް އެއާޕޯޓާއި އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ތިން ރަށުގެ މުވައްސަސާތަކުންނާއި މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ދެެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވާ އެފަރާތްތަކަށް މުހައްމަދު ޝަރީފް ވަނި ޝުކުރުވެސް އަދާކުރައްވާފައިއެވެ.

undefined

މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މުވައްސަސާތަށް

ތިނަދޫ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ތިނަދޫ ރަށު ކައުންސިލް

ތިނަދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

ގދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު

ޒިމަމަން ރެސްޓޯރެންޓް

ތިނަދޫ ޕޮލިސް

ރައުހަތް ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް

އެމްއެންޑީއެފް

ގދ މަޑަވެލި ކައުންސިލް

ގދ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް

ގދ މަޑަވެލި އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

ގދ ހޯނޑެއްދޫ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

ހަވަރު ސްޕޯޓްސް

ހުވަދޫ ސުވިމިންގް ކްލަބް

ފެނަކަ ހޯނޑެއްދޫ ބްރާންޗް

އޭއޯ ނިއުސް

ޕްރިންޓެކް

ހުވަދޫ އޮންލައިން

ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕް

އެސްޓީއޯ ޖެޓް ފިއުލް

މި ހަރަކާތް ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވީ ޒިމަމަން ރެސްޓޯރަންޓާއި ހަތާ ފިއުލްސް އަދި ރަފޭލްސް މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ. އަދި މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރާތުން ވަނީ މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ތޮފި ހަދިޔާކޮށްފައިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ