logoEN
ކޮކާކޯލާ
ފުލުހުންނަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ބާރުދީ ފާސްކުރި ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި

ފުލުހުންނަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ބާރުދީ ފާސްކުރި ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

12/27/2020, 5:34:42 PM

l_2019_08_15_110908_v2h1g6fcdzjn4yeobkiqw5mrxua97ts3pl8_EN_

ފުލުހުންނަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމުގެ ބާރުދީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި އެވެ.

އަބުޅޯ

މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު، ފުލުހުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް"، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް" އަށް ބަދަލު ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް" އަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ބޭނުންކުރާނެ ނަމަކީ "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް" ކަމުގައި މި ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ތަޞްދީޤުކުރެއްވި މި ބިލަކީ މަޖިލީހުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 59 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރި ބިލެކެވެ.

މަޖިލީހުން ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޓީ މަރުހަލާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކާއިވެސް އެކުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދުންފެށިގެން ތިން މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މި ޤާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު (2008/5) އުވުނީއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ