logoEN
ޕީއެންސީ 2
ތިނަދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމް ހުޅުވާލައި މެމްބަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ތިނަދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމް ހުޅުވާލައި މެމްބަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

Admin

logo

12/8/2020, 6:08:35 PM

109911383_675749849644625_5361073896945564156_o

ގދ. ތިނަދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަަޒުގެ ޖިމް ހުޅުވައި ޖިމް ބޭނުން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އެ ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމް ހުޅުވައި, ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން އެ ޖިމް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިމް ބޭނުން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އެ ފޯމު އެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިލައްވާނެ އެވެ.

އެ އިދާރާގެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުގައި ޖިމް ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ އުސޫލާ އެއް ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން އެ އުސޫލު އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ތިނަދޫގެ ޖިމް ފުރަތަމަ ހުޅުވަން ނިންމާފައި އޮތީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ޖިމް ހިމެނޭ ތިނަދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުވެސް ހުޅުވީ މިދިޔަ މަހު އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ