logoEN
ޕީއެންސީ 2
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/29/2020, 5:59:16 PM

1540876924

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ކުޑަކުއްޖަކު މޫދުގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ.

ޝަރީ 2024

އދ. ފެންފުށީގައި ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައި 4 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ ހޯދަމުންދާތާ ގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުންނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އދ. ފެންފުށީގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން އުޅޭކަމަށް މިއަދު 15:20 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ހެލްތް ސެންޓަރަށް ކުއްޖާ ގެނައި އިރުވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފެންފުށި ހެލްތް ސެންޓަރުން ޑޮކްޓަރާއި ހަވާލާދީ ފުުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވޭ".ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މިކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ