logoEN
ޕީއެންސީ 2
ބިލެއްދޫ ބަލިކޮށް ކުޑަހުވަދޫ އިން ޒޯން 5 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ބިލެއްދޫ ބަލިކޮށް ކުޑަހުވަދޫ އިން ޒޯން 5 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ހަސަން ޝަމްއޫން

logo

2/24/2024, 1:00:00 AM

# ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024# ދިވެހި ކުޅިވަރު # ފ.ބިލެއްދޫ# ދ.ކުޑަހުވަދޫ

ކުޑަހުވަދޫގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު ޔަމީން.. ފޮޓޯ: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް އެސޯސިއޭޝަން

"ސޮނީ ސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2024" ޒޯން 5 ގެ ފައިނަލުގައި ހުކުރުދުވަހު ރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި ފ. ބިލެއްދޫ ވާދަކުރި މެޗު 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެ، ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި 6-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބިލެއްދޫ ބަލިކޮށް ކުޑަހުވަދޫ އިން ޒޯން 5 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

ޝަރީ 2024

ކުޑަހުވަދޫ އިން ޒޯން 5 ގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ 9 ޕޮއިންޓާއެކު ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި ބިލެއްދޫ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ލިބުނު ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ލަނޑުގެ ތަފާތުން ގުރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައެވެ. މިގުރޫޕްގެ ތިންވަނަ ވަނަ ހޯދި މ.އަތޮޅު ޗެންޕިއަން މުލަކަށް ވެސް ތިން މެޗު ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބުނު ނަމަވެސް ބިލެއްދުއަށް ކުރި ލިބުނީ ފައިދާ ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ. އަދި މިދެޓީމު ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ވާދަކުރި މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ވެސް ކުޑަހުވަދޫ އިންނެވެ.

ހުޅުމާލޭ ރެހެންދި އެއް ނަންބަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަަމަ ހާފުގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އިރު މި މެޗުގައި ފުރަތަަމަ ލަނޑުޖަހައި ކުރިހޯދީ ކުޑަހުވަދޫ އިންނެވެ. މިލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 9 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޖުމައިލް ޖަމީލް އެވެ.

މިއީ ބިލެއްދޫ ހާފުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި ބޯޅައާއެކު ކުރިއަށް އަރައި ކައިރީގައި ހުރި ކުޅުންތެރިއާ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށް ފަހު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުގައި ހުރެ ތިރިތިރިން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

ނަމަވެސް އޭގެ ދެމިނެޓު ފަހުން ބިލެއްދޫ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މިލަނޑަކީ ބިލެއްދޫ ކުޅުންތެރިއަކު ގޯލު ކުރިމައްޗަށް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ދިފާއުކުރަން އުޅުމުގެތެރޭގައި ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުގެ ހުސެއިން އިފްހާމް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނެޓް ފަހުން ބިލެއްދޫ އިން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މިމެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީޑު ހޯދާފައެވެ.

މިލަނޑަކީ ވެސް ބިލެއްދޫ ކުޅުންތެރިއަކު ގޯލަށް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ދިފާއުކުރަން އުޅުމުގެތެރޭގައި ކުޑަހުވަދޫގެ ކެޕްޓަން ޖުމައިލް ޖަމީލް ފައިގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. އަދި މިލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބިލެއްދޫ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަަނަ ހާފުގައި ކުޑަހުވަދޫ އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އެޓޭކުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެވަނަ ހާފުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ޖުމައިލް ޖަމީލް އެވެ.

މިއީ ވެސް ބިލެއްދޫގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި ކައިރީގައި ހުރި ކުޅުންތެރިއާ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށް ފަހު ތިރިތިރިން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ގޯލުގެ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

މިލަނޑާއެކު މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެޓީމް އެއްވަރުވެފައި އޮވެގެންނެވެ. މިއާއެކު ނަތީޖާ ނެރުމަށްޓަކައި ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ކުޑަހުވަދޫ އިން ޖެހި ފަސް ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިިން ހަތަރު ޕެނަލްޓީ އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި އިރު، ބިލެއްދޫ އިން ޖެހި ހަތަރު ޕެނަލްޓީގެ ތެރެއިން އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ދެ ޕެނަލްޓީއެވެ.

މިއާއެކު މެޗުގެ ކުޅުން ނިމިގެންދިޔައީ 6-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުޑަހުވަދޫ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. އަދި މިމެޗުގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވުނީ ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޖުމައިލް ޖަމީލް އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒޯން 5 ގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމާއި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ވެސް ހޯދީ ކުޑަހުވަދޫ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޖުމައިލް ޖަމީލް އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ