logoEN
ޕީއެންސީ 2
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

11/28/2023, 7:08:15 PM

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީސް :- އަސްލު ފޮޓޯ | އަހުމަދު ޝުރާއު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝަރީ 2024

މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އިގުރުމާގެ،, ޞާލިޙް ޙުސައިން

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހ.ސެނާއާގެ، ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ ޢަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހދ.ހިރިމަރަދޫ, ޖަންބުމާގެ، މުޙައްމަދު ޢައިޝް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ނ.ވެލިދޫ, އަތިރީގެ، އިބްރާހީމް ޔޫސުފްފުޅު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މ.ހަސްތީ މުޙައްމަދު ޔާމީން އަޙްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޏ. ފުވައްމުލައް, ދަޑިމަގު. ފުއްޓަރު، އަޙްމަދު ސާލިމް ސަޢީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގއ.ގެމަނަފުށި, ރިހްލާ، އަޙްމަދު ޝާފިޢު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހއ.ތަކަންދޫ, ވާދީ، ޙައްމާދު ޢަބްދުލްކަރީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 10-3-1، ޙައްވާ ލަޠީފް

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް،. ސ.މަރަދޫފޭދޫ, ފިނިވާގެ ސުލްޠާން ރާމިޒް

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މ.ސީވޯލް، އަޙްމަދު ސާއިދު މުޞްތަފާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ބ.އޭދަފުށި، ގުލިސްތާނުވިލާ ޙައްސާނު ޙަމީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހއ.އުތީމު،ފިޔާތޮށިގެ މުޙައްމަދު ރިޝްމީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ޏ.ފުވައްމުލައް، ފުނާޑު.ފުނަމޫ އަޙްމަދު ޢާލީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހއ.ކެލާ، ރިވަރ ޙުސައިން ޝިފާޒް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހ.ކޮޔަރ، ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 645، މަލްޝާ ޝަރީފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މ.މައިމަގުމަތީގެ، މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ޙަސަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގ.ވެލަގަލާ އާމިނަތު ނަދާ މުޙައްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މއ.އެވަރލާސްޓް، ޛޫޝާން ކަމާލުއްދީން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، މއ.ދަނަސް، މުޙައްމަދު ޢަވާދު އަޔާޟު

މިނިސްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ނ. މަގޫދޫ, ފިނިވައިރޯޅި، ޙައްސާނު މުޙައްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހ.ފަތްކުރި، ފާޠިމަތު ފަޒުލާ ރަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ހދ.ވައިކަރަދޫ، ހިސާން, ޢަލީ އަޙްސަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް، ގ.ކުރެންދޫގެ، އާމިނަތު ޝަޖަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނައިބު މަގާމަށް، ގ.ވޯޓަރލޫ, ފާޠިމަތު އިފާޝާ

ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ ހަފްތާއެއް ވެފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރިޔަށް ގެންދަމުންނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ