logoEN
cocacola
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

11/21/2023, 9:10:04 PM

big_2PlwRRhSI0N5JlodXkGxUEn0m

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހިމްއާއި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ގޮސިޔާ

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ އެކެޑަމީގެ ކަންކަން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި ވުޒާރާއިން ކުރައްވަން ނިންމަވާފައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކެޑަމީ ހިންގުމުގައި މިހާރު ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ވަޒީރު ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ޤައުމިއްޔަތު މަޝްރޫޢުއަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަޒީރު ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބަހުގެ އެކެޑަމީއިން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެކެޑަމީއިން ވަނީ ވަޒީރަށް ދެއްވާފައެވެ.

ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން ބާއްވަވާ ހަރަކާތްތައް މިއަށްވުރެ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ އިނާމުތައް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާގުޅޭ ގޮތުންވެސް މި ބައްލުކުރެއްވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ