logoEN
cocacola
މުލީއާގޭގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު ޝަމްނާޒް!

މުލީއާގޭގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު ޝަމްނާޒް!

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

11/20/2023, 8:32:19 PM

Screenshot 2023-11-20 at 19.56.06

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ، މުލިއާގޭގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި އެވެ.

ގޮސިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މުލިއާގޭގެެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވީ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް އެވެ.

ޝަމްނާޒް އަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅާއާއެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމާއިި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ޝަމްނާޒް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިތުރު ދެ މެމްބަރަކު ވެސް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވިއެވެ. އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ރަމީޒާއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ނާސިރެވެ. ރައީސް މުޢިއްޒުއާއި އަރިސް މި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުންގެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ކުރައްވައިފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ