logoEN
cocacola
ސިރީ އާ ނުލާވެސް އައިފޯނު އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ

ސިރީ އާ ނުލާވެސް އައިފޯނު އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ

ezgif-3-749851f84d

ބައެއް މީހުންނަށް ސިރީ އަކީ ކަމުދާ ފީޗާއެއްނޫނެވެ. ހަމައެއާއެކު، އައިފޯންގެ މި ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓާ ނުލައި ބައެއް މީހުންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެކަން ޔަގީނެވެ.

ގޮސިޔާ

ގިނަ މީހުންނަށް ނޭގުނުކަމުގައި ވިއަސް އައިފޯނުގައި އިންނަ ސިރީ މުޅިން ނިއްވާލެވިދާނެ އެވެ. މިގޮތަށް އައިފޯނުން މި ފީޗާ ނިއްވާލައި، ފޯނު ރައްކާތެރި ކަމާއެކު ގެންގުޅެވޭނެއެވެ.

އައިފޯނުގެ އައިއޯއެސް 11، އައިއޯއެސް 12، ނުވަތަ އައިއޯއެސް 13 ގައި މި ޕްރޮސެސް ތަންކޮޅެއް ތަފާތެވެ. 'ސެޓިންގްސް' އަށް ގޮސް - > 'ސިރީ އެންޑް ސާޗް' ދެން އައިފޯން މޮޑެލްއަށް ބެލުމަށްފަހު "ލިސަން ފޯ 'ހޭ ސިރީ' އަދި "ޕްރެސް ހޯމް ފޯ ސިރީ" ނުވަތަ "ޕްރެސް ސައިޑް ބަޓަން ފޯ ސިރީ" ޓޯގަލް ކޮށްލާށެވެ.

undefined

އައިފޯނުގައި ސިރީ އާއި ސިރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ޑިސޭބަލް ކޮށްގެން، އަމިައްލަ ޑިވައިސްގެ ކޮންޓްރޯލް ލިބި، ޕްރައިވެސީ ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ