logoEN
ކޮކާކޯލާ
ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ

ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ

އަޙްމަދު ޖަމީލު

logo

11/15/2020, 6:54:45 PM

yaugoob

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް ޢަބްދުﷲ ގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑިއާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުމުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

އަބުޅޯ

ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑިއާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދާފައި މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސްގެ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުކަމާ އޭނާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އެމަގާމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުން ޔައުގޫބަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން، އޭނާވަނީ ކައުންސިލު މެންބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ އެހެން މުސްތަގިއްލު މަގާމެއް އަދާ ކުރެއްވުމުން ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީގެ ވަކީލުންގެ ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އައްސަދު ޝަރީފު އާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް ޢަލީ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ