logoEN
ޕީއެންސީ 2
ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން ޔާމީންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ރަނގަޅަށް - ފަނޑިޔާރު ސުޢޫދުގެ ރަޢުޔު

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން ޔާމީންގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ރަނގަޅަށް - ފަނޑިޔާރު ސުޢޫދުގެ ރަޢުޔު

އައިޝަތު އިފާޝާ

logo

8/6/2023, 10:31:30 AM

breaking ބްރޭކިންގް

ސާބިތު ދަރަންޏެއް އޮތުމުން ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއް ސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީ 2024

ފަނޑިޔާރު ސުއޫދު ވިދާޅުވީ، ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ކުށުގެ އަދަބަކަށް ކަނޑައަޅާ ޖޫރިމަނާއެއް ނުދައްކާހާ ހިނދަކު އެއީ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަން ދިން މުއްދަތު ހަމަވިރިއިރު ނުދައްކާކަން މިރާގެ ނޯޓިސް އިން އެނގޭ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޔާމީނުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން ކަނޑައެޅީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ