logoEN
ކޮކާކޯލާ
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެވަޓަން އަތުން ޗެލްސީއަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު!

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެވަޓަން އަތުން ޗެލްސީއަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު!

ހަސަން ޝަމްއޫން

logo

3/19/2023, 1:15:56 AM

IMG_20230319_004816

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެވަޓަން އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އަބުޅޯ

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަަމަ ހާފުގައި ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ހާފުގައި ޗެލްސީގެ ފަރާތުން ރަގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިހާފުގައި ގިނަވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެ ރަގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް އެޓީމުން ތަނަވަސްކުރި އެވެ.

undefined

މިރޭގެ މެޗުގައި ފުރަތަަމަ ލަނޑުޖަހައި ކުރިހޯދީ ޗެލްސީ އިންނެވެ. މި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ފެލިކްސް އެވެ.

ޗެލްސީ އިން ލީޑު ނެގިތާ މާގިނައިރެއްނުވެ އެވަޓަންއިން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރި އެވެ. މި ލަނޑު ދެވަނަ ހާފުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ މާލީ މިޑްފީލްޑަރު އަބުދުލަޔޭ ޑޫކޫރޭ އެވެ.

ޗެލްސީ އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގީ ދެވަަނަ ހާފުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ޖަރުމަނުގެ ފޯވަޑް ކައި ހާވަޓްޒް އެވެ. މިއީ އެވަޓަންގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާތެރެއިން އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއެއް ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ޖޭމްސް އަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ރެފްރީ އެޓީމަށް ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެލްސީ މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ދެވަަނަ ހާފްގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި އެވަޓަން އިން ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަަނަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރި އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރު އެލިސް ސިމްސް އެވެ.

މިރޭގެ މެޗުން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު 27 މެޗުން ޗެލްސީއަށް ލިބިފައިވަނީ 38 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ލީގު ތާވަލުގައި އެޓީމު އޮތީ 10 ވަނައިގައެވެ.

މި މެޗުން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު އެވަޓަންއަށް 28 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 26 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި މި ނަތީޖާއާއެކު އެޓީމު ވަނީ ތާވަލުގެ 15 ވަނައަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ