logoEN
ޕީއެންސީ 2
ސްޓިކާ ޖަހަން ފެށީ ޕާކް ކުރާނެ ޖާގަ ދައްކާފައި - ސަރުކާރު

ސްޓިކާ ޖަހަން ފެށީ ޕާކް ކުރާނެ ޖާގަ ދައްކާފައި - ސަރުކާރު

އަހުމަދު ޝުރާއު

logo

2/11/2021, 9:39:17 AM

236071_3_1e745c4b661a2c34ef5f501c2b4d4d9a8ed17db0_large

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކް ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތައް ޕާކިން ޖޫރިމަނާތައް ކުރަމުން ދަނީ ޕާކް ކުރާނެ ޖާގަ ދައްކާފައި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަބްދުލް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަރީ 2024

ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވައުދުފުޅަކީ ޕާކް ކުރާނެ ޖާގަ ނުދައްކައި ޖޫރިމަނާ ނުކުރުން ކަމަށާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކް ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތައް ޕާކިން ޖޫރިމަނާތައް ކުރަމުން ދަނީ އެ ވައުދުފުޅު ފުއްދެވުމުށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކިންގ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެތައް ހާސް ޕާކިންގ ޖާގަތައް މިހާރު އުފެއްދިފައިވާ ކަމަށް މަބުރޫކް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އެތައް ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހެދި، ޕާކިންގ މައްސަލައަށް ހައްލުތަކެއް ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ގެނެވިފައި ހުންނާނީ". ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެެވެ.

ރައީސްގެ ވައުދަކީ ޕާކިންގ ސްޕޭސް ނެތި ޖޫރިމަނާ ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ވިސްނުމަމަށް ނުވާތީ އެ ޖާގަތައ، ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ ވިސްނުމަކީ ޕާކިންގ ޒޯން މެދުވެރިކޮށް މިކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުން ކަމަށް ވެސް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕާކިންގ ޒޯނެއް ހުއްޓާ މަގުގެ އަނެއްކޮޅުގައިވެސް ދުއްވާ އެއްޗެހިތައް ޕާކްކޮށްފައި ހުންނަކަންވެސް މަބްރޫކް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މިކަމަށް އިތުރަށް ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޕާކިންގ ސްޕޭސް އިތުރުކުރުމަށް ވިސްނާފައިވާކަން ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައިއެވެ. ޕާކިންގ ސްޕޭސް ނެތި ޖޫރިމަނާނުކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ކޮމެންޓް
މޯލްޑިވްސް ގޭސް
ފަހުގެ
ގިބްލަ