މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ޖައްވު ނުސާފުކޮށް ފެންނަ ސަބަބު މިއޮތީ!

ހުޅަނގު މޫސުން ނިމި އިރުވައި މޫސުމަށް މިހާރު ލާފައިވާއިރު، ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގެ ޖައްވު ވަރަށް ނުސާފުވާނެއެވެ. މިއީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބުބުން މެދުވެރިވާކަމެކެވެ.

ހުޅަނގު މޫސުން ނިމި އިރުމައްޗަށް ވައި ބަދަލުވުމާއެކު، ހިމާލަޔަން ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ހިރަފުހާއި ދުން، ވަޔާ އެކު، ރާއްޖެއާ ހަމައަށް ފޯރައެވެ. ރާއްޖެއާ ހަމައަށް މި ދުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ފޯރަނީ ބޭ އޮފް ބެންގާލް ހުރަސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި މެދުރާއްޖެ ތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ވައި ނުސާފުވެ، ދުރުފެންނަ މިންވަރު ދަށްވެއެވެ. މިކަން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދެމިގެންދާނެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް