"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް"ގެ އެންމެ ރީތި 10 ފޮޓޯ ހޮވައިފި

ރިސޯޓް ލައިފް ޓްރެވެލްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" އަށް ހުށަހެޅި ފޮޓޯ ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި 10 ފޮޓޯ ހޮވައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފޮޓޯތައް ވަނީ ރިސޯޓް ލައިފް ޓްރެވެލްސް ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގެ އިތުރުން އިންސްޓަގްރާމުގައި އާންމު ކޮށްފައެވެ.

"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު ފޮޓޯ
"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު 9 ފޮޓޯގެ ތެރެއިން
"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު 9 ފޮޓޯގެ ތެރެއިން
"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު 9 ފޮޓޯގެ ތެރެއިން

"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު 9 ފޮޓޯގެ ތެރެއިން
"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު 9 ފޮޓޯގެ ތެރެއިން
"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު 9 ފޮޓޯގެ ތެރެއިން
"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު 9 ފޮޓޯގެ ތެރެއިން
"ސްމައިލް ވިތް ރިސޯޓް ލައިފް" ގެ އެންމެ މޮޅު 9 ފޮޓޯގެ ތެރެއިން

އެންމެ ރީތި ފޮޓޯ އަށް 15،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ރީތި 9 ފޮޓޯ އަށް ވަނީ 1500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

10 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހިނިތުންވުން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯ އެއް ނަގައިގެން މި މުބާރާތުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ބައިވެރިވެ، ފޮޓޯ ހުށަހެޅިއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް