ތިނަދޫއިން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނައްސި

ގދ. ތިނަދޫ -- ފޮޓޯ: ސްޓޫޑިއޯ 33

ގދ. ތިނަދޫއަށް ދިޔަ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވުމާއި ގުޅިގެން ތިނަދޫއިން ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ ކޮވިޑް ސާމްޕަލްތަށް ކޮވިޑަށް ނައްސި ވެއްޖެ އެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ސާލިމް އަލީ ވަނީ މިކަން "ގާފު" އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިއެވެ.

" ގާފު " އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުން ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވަނީ 18 މީހުންނެވެ. އެގޮތުން މި 18 މީހުންގެ ސާމްޕަލް އިއްޔެ ވަނީ ނެގިފައިއެވެ. އަދި މިއަދު އެ ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ނައްސިވެފައިވާކަމަށް ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ސާލިމް އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވި ދެމީހުން ފައްސިވިކަން އެނގިފައިވަނީ ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު މާލެ ދިޔަފަހުން އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައިއެވެ. އަދި މި ދެފަރާތަކީވެސް އެޗްޕީއޭގެ ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ތިނަދޫއަށް ދިޔަ ދެމީހުންނެވެ.

މި ކޭސްއާއި އެކު ތިނަދޫ ވަނީ މޮނީޓަރިންގ ގެ ހާލަތަށް ލާފައިއެވެ.

ކޮމެންޓް

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް