ެރައީސްގެ ބަޔާނަކީ ދޮގާއި މަކަރާއި ޙީލަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައި އޮތް ބަޔާނެއް – އަދުރޭ

2021 ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވާލުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ދެއްވި ބަޔާނަކީ ދޮގާއި މަކަރާއި ޙީލަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައި އޮތް ބަޔާނެއްކަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވަގުތީ ލީޑަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ލީޑަރު އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުއްﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަދުރޭ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް މިއަދު ދެއްވި ޙިތާބަކީ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް، މަޔޫސީ ބަޔާނެއް ކަމުގައިއެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، އަދުރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެބަޔާނަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް އޮތް ބިރުވެރިކަމާއި ނުރައްކާތެރިކަން ހާމަވެއްޖެ ބަޔާނެއް ކަމުގައިއާއި މިކަމާއި މެދު ރައްޔިތުން ވިސްނާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިޙްގެ ތިންވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ދިޔަ ވަގުތު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މިއަދު މަޖިލިސް ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަނީ މަޖިލިސް ތެރޭގައިވެސް މުޒާހަރާކޮށްފައިއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް