ބޯ މަތީގައި ސައިކަލެއް ބަހައްޓައިގެން ބަހަކަށް މީހަކު އަރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް

ބޯ މަތީގައި ސައިކަލެއް ބަހައްޓައިގެން ބަހަކަށް މީހަކު އަރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެއެވެ.

މީސްމީޑިއާގައި މީހަކު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ، މީހަކު ސައިކަލެއް އޭނާގެ ބޯ މަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ހަރުގަނޑަކުން ބަހެއްގެ މައްޗަށް އަރާ މަންޒަރެވެ. ބަރު ސައިކަލު ބޯ މަތީގައި ބަހައްޓައިގެން ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން އެމީހާ އަރަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިފައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައިރާންވެފައެވެ.

90 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ބަލާފައިވާ މިވީޑިއޯއިން އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ އެއްް ކަމަކީ ބޯ މަތީގައި އޭނާ ސައިކަލު ބަހައްޓާފައި ހުރި އިރު އިތުރު މީހަކުވެސް އަދި އެއްވެސް އިތުރު އެއްޗެއް އެހީތެރިކަމެއް ނެތި އޭނާ ސައިކަލު ބެލެންސް ކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ އަސްލު "ބާހޫބަލީ"އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް