"ޖަޒީރާ ސައްލާ" ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަނީ

"ޖަޒީރާ ސައްލާގެ" ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޖަޒީރާ ސައްލާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ސައްލާގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމުގައި މަޝްވަރާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި މެދުގައެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ސައްލާގައި ބައިވެރިވެ ވަަޑައިގަންނަވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް އަދި ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގެވެ.

މި ސައްލާ އަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ހުރިހާ ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ސުވާލު ފޮނުވޭނެއެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:30ގެ ކުރިން ސުވާލުތައް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް