އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން އިހްތިޖާޖަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މާލޭގެ މަގުތަކަށް އިހްތިޖާޖާސް ނިކުމެެއްޖެ އެވެ.

އިހްތިޖާޖުގެ ބައިވެރިން އަންނަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ކައިރީގައި ހިޔާލު ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި މުޒާހަރާގައި އިދިކޮޅުން އަންނަނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުންނެވެ. އަދި ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަށް ދިނުމަށްވެސް ގޮވާލަމުންނެވެ.

މިއިހްތިޖާޖުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލޝަންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި އެކޯލިޝަނަަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރުންވެސް އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި އޭގެއިތުރުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށާއި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް މި އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވެއެވެ.

އިންތިހާބު ލަސްވަމުންދާނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަން ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި އެޗްޕީއޭއިން އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ޖައްސަމުން އަންނަ ޑްރާމާއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް