ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ހިޔާލު ފާޅުނުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރައްވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން، ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާމެދު ހިޔާލު ތަފާތުވި ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ގާތުގަ އާއި އާންމު ތަންތަނާއި މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކައި، ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔެ ނުހެދޭނެގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

މިގޮތަށް ހަދާފައިވަނީ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަ ނުކުރާ މުވައްޒަފުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް ހިމަނައިގެން އަލަށް އެކުލަވާލި އުސޫލުގައެވެ.

އެ އުސޫލުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރައީސް އައްޔަންކުރައްވާ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ ބޭފުޅުން، ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ބަލައިގަނެ، އެ ނިންމުންތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ނިންމުންތަކާމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވިނަމަވެސް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ގާތުގައްޔާއި، އާންމު ތަންތާގައި ނުވަތަ މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކައި، ނޫސް މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެއްޗާއި މީސް މީޑިއާގައި ލިޔެ ނުހެދުމަށް އުސޫލުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު، ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް، ތެދުވެރިކަމާއެކު ހާމަކުރުމާއި، ސައްހަނޫން މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ މައުލޫމާތެއް ވީހާ އަވަހަކަށް ރަނގަޅުކުރަން އެ އުސޫލުގައި ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ގައުމީ ސަލާމަތަށާއި، އާންމު މަސްލަތަށްޓަކައި، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ސިއްރުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރަންވެސް އަންގާފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ ތަފާތު ވިސްނުމެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ފުށުއަރާކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ އުސޫލުތަކެއް ނުގެންގުޅުމަށް އަންގާފައި ވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހެއްގެ އަބުރަށް ނުވަތަ ޢިއްޒަތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނުކުރުމަށްވެސް އުސޫލުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ލައްވައި، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމަށް ބާރު ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުވުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ލައްވައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވުމަށް ބާރު ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުވަން އުސޫލުގައި އަންގާފައި ވެއެވެ.
ސިޔާސީ މުވައްޒަފުން މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ނައިބު ރައީސާއި މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދާއިރާގެ ވަޒީރަށް ނުވަތަ އޮފީހުގެ އިސްވެރިޔާއަށް ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް މި އުސޫލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.
ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް