ޙާފިޒް އާހިލް އަށް ތިނަދޫއިން ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔައިފި

ޙާފިޒް ކަމުގެ ސަނަދާއެކު އާހިލް ޒާހިރު ގދ.ތިނަދޫ އަށް ދިޔުމުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

ހާފިޒް އާހިލް މިއަދު މެންދުރު ތިނަދޫއަށް ދިޔުމުން  މަރުހާބާ ކިޔުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ އިތުރުން ތިނަދޫގެ ތިން ސްކޫލުން ބައިވެރި ވިއެވެ.

ޙާފިޒް އާހިލް ޒަާހިރު އަކީ ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ހިނގާ ޤުރުއާން ހިތު ދަސްކުރާ ކްލާހުގެ އަދި ގދ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ގްރޭޑް 8 ގެ ދަރިވަރެކެވެ.

 

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް