ރާއްޖެއަށް ނަގުދު ފައިސާ އެތެރެކޮށް، ބޭރުކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ނަގުދު ފައިސާ އެތެރެކޮށް، ބޭރުކުރާ މިންވަރު ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް މިއަދު، 17 ޖެނުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން، މިއަދުން ފެށިގެން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިހަހާސް ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ އެތެރެ ކުރާނަމަ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ނަމަ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއަށް ރިޕޯޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑްރިންނާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިސާ ހޭދަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ދަށްކޮށްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން 23 ޑިސެމްބަރ 2020 ގައި ހާމާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދިހަހާސް ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ޢަދަދަކުން ރާއްޖެއަށް ފައިސާ އެތެރެކޮށް ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ރިޕޯޓް ކުރަން ޖެހޭނެކަން މިއިސްލާހުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިބަދަލަށް ރަސްމީކޮށް އަމަލުކުރަން މިއަދުން ފެށިގެން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް