ތިނަދޫ ސްކޫލްގެ ޕީޓީއޭ އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ތިނަދޫ ސްކޫލް ގެ މި ދައުރަށް ހޮވުނު ނައިބްރައީސް މުހައްމަދު އަޚްތަރް

ތިނަދޫ ސްކޫލް ގެ މި ހިނގާ ދިރާސީއަހަރުގެ ޕޭރަންޓްސް އެންޑް ޓީޗަރސް އެސޯސިއޭޝަން  އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ގައި މި އަހަރަށް ހޮވުނު ހިނގާ ކޮމިޓީ ގެ އިތުރުން ކްލާސް މަންދޫބުން އިޢުލާން ކުރެވުނެވެ.
ވަރަށް ގިނަ ބެލެނިވެރިން ބާއިވެރިވި މި ޖަލްސާގައި ތިނަދޫ ސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދި ޕީޓީއޭގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަޖީބް އާއި އާ ދައުރަރަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ނާއިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އަޚްތަރް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ޖަލްސާ ފައްޓަވާ ދެއްވީ ޝިއުނާ ނަޖީބްއެވެ ޖަލްސާ ތަޢާރަފް ކޮށްދެއްވީ ލީޑިންގ ޓީޗަރ އަޒީމާ ވަޙީދުއެވެ.

ޕީޓީއޭ މެމްބަރުންގެ ނަންތައް އިޢުލާންކޮށްދެއްވީ ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޝިފާ މުހައްމަދު އެވެ. 2021 އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިޢުލާން ކޮށްދެއްވީ ލީޑިންގ ޓީޗަރ އާމިނަތު އަވާނާ ރަޝީދު އެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް