ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑްއަށް ފައްސިވެއްޖެ!

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގްރޭޑް 12 ގައި ތައުލީމު ހާސިލްކުރަމުން ގެންދާ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގއ.ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ އެސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވެފައިވުމުން ސްކޫލުގެ ބައިވަރު އިތުރު ދަރިވަރުންތަކަކާއި އިތުރު ތީޗަރުންނާއި އެދަރިވަރު ބައްދަލުވެފައިވުމުން، ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފައިކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

"ގާފު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެދަރިވަރާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކްލާސް ކުދިންވެސް މިހާރުވަނީ ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިވަގުތުގައި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިއާއިއކު ގއ. ކައުންސިލްއިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ވާގޮތުން އެރަށުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންވެސް ބޭރަށް ނުކުމެ ވަޑައިގަންނަވާ އިރު މާސްކު އެޅުއްވުމަށް އިސްކަން ދެއްވުމަށާއި، ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް