ރެސްޓޯރެންޓުން ނުބައިކޮށް އޯޑަރު ނެގުމާއެކު ބަޑިން ބިރުދައްކައިފި

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ނުބައިކޮށް ކަމެއް ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ދޭތެރޭވެސް ކަންތައް ކުރަންވާނީ ރިވެތި އުސޫލުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ. އެމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ހަރުކަށިވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ.

ނަމަވެސް ނިއު މެކްސިކޯގައި މީހަކު ވަނީ ފާސްޓް ފުޑް ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ މެކްޑޮނާލްޑްސް ގެ މުވައްޒަފަކަށް ބަޑިން ބިރު ދައްކާފައެވެ. އޭނާ މިހެން ކަންތައް ކޮށްފައިވަނީ އެ ރެސްޓޯރެންޓަށް އޭނާ ދިން އޯޑަރުގައި މައްސަލައެއް ޖެހުމުންނެވެ.

މައްސަލަ ޖެހުމާއެކު އެ ރެސްޓޯރެންޓުންވަނީ އެ އޯޑަރު ބަދަލު ކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާ ވަނީ އަބުރާ ލައިނަށް އަރައި އޯޑަރު ބަދަލު ކޮށްދިން މުވައްޒަފާ ދިމާލަށް ބަޑި ދިއްކޮށްފައެވެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް އައިއިރު އޭނާ ވަނީ އެ ރެސްޓޯރެންޓު ދޫކޮށް ގޮއްސައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ވަނީ އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވެންދެން އޭނާ ދުއްވި ކާރުގެ ފަހަތުން ދުއްވާފައެވެ. އަދި އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް އޭނާއަށް ވަނީ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ދަޢުވާ ކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް