މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ތިނަދޫ އަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ އެމްޕަވާރމެންޓް، އަހުމަދު މަހްލޫފް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގދ.ތިނަދޫ އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ތިނަދޫ އަށް ވަޑައިގަތީ މިއަދު މެންދުރު ގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ މިއަދު ހަވީރު ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްދާ ހަވަރު ޔޫތް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގަތް ދަތުރެކެވެ.

އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އަށް ވެސް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް