ތިނަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނަނީ

އަންނަ މޭމަހުގެ ކުރިން ގދ. ތިނަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި  ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ، ތިނަދޫ ކަރަންޓުގެ ހާލަތަކީ ހައްލު ކުރަން އެންމެ އުނދަގޫ އެއް މައްސަލަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހައްލެއް މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތިނަދޫގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ނާޒުކު ކޮށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް މި އަންނަ މޭމަހުގެ ކުރިން ދާއިމީ ހައްލެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށްވެސް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އެގޮތުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަރަންޓު ކެނޑޭތީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަބަދުވެސް ފާޅުކުރެއެވެ.

ތިނަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އެންމެ ފަހުން ފެންމަތިވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ތިނަދޫން ކަރަންޓު ކެނޑުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ ކަރަންޓު ދިނުމަށް ދެ ދުވަސް ހޭދަވުމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

  1. ދުނިޔެ އަކީ ވަގުތީ ތަނެއް، ދެންކިހިނެތް ދާއިމީ ޚައްލެއް ހޯދާނީ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް