އެންމެ ފަހުން ކުށް ގަބޫލުކޮށް ޝިފާ މާފަށް އެދިއްޖެ

ޓިކްޓޮކްގައި މަޝްހޫރު މަރިޔަމް ޝިފާ އިތުރު އަންހެނަކާއެކު ފާހިޝްއަމަލު ހިންގި ވީޑިއޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވުމާއި ގުޅިގެން ޝިފާ މާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ޝިފާ މާފަށް އެދިފައި މިވަނީ  ފޭސްބުކްގައި ޝިފާގެ ޕޭޖެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ޕޭޖެއްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އެޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ކުށަށް އެންމެންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭ ކަމާށާއި، އޭނާގެ އެއަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ދެރަވިކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ރެއިންބޯ ކުލަ އަކީ އޭނާ ތާއީދު ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ އޭނާ ރުޅިއައުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވުނު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ އެއްވެސް މީހަކު ދެރަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އޭނާއަށް ކުށްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކުށްތަކާއި އަމަލުތަކަށް ފުރިހަމަ ޒިންމާ އޭނާ ނަގާ ކަމަށެވެ. އަދި ހެޔޮލަފާ ރަނގަޅު މީހަކަށް ވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި ޕޭޖަކީ ފޭސްބުކް ވެރިފައި ވެފައިވާ ޕޭޖެއް ނޫނެވެ.

ކޮމެންޓް

3 Responses

  1. މާފަށްެދެންވޭކާކުކާރިންތަ.ދުވަހަކުވެދް ބޮޑެތި.ފާފަތަކައް އަރާނުގަތުމަށް އެދި.ﷲ.ގެހަ×ުރަތަށް ހިތާމަޔާއެކު.ދަނނަވަންޖެހޭނީ.އެކަމުގެއަދަބުލިބި.އަސްތައުފާރުވެތައުބާވޭ

  2. ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ކުށްކުރެވިދާނެއެވެ.ގަސްދުގައްޔާއި ގަސްދެއްނެތިއެވެ.އޮތީ އެކަންދޫކޮށް އަވަހަށް ތައުބާވުމެވެ. އެކަމަކު ތައުބާވާންވީ ތިމާގެ ސަލާމަތައްއެދި ﷲގެ ރުހުން ހޯދުމަށެވެ. ބުލެކުމޭލުގެ ފައިދާނެގިޔަނުދީ ކެރިގެންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް