ފަސްމީރު މަސްދަޅުގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް

މިފްކޯގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމުގައިވާ ފަސްމީރު މަސްދަޅުގެ އަގު ހެޔޮޮކޮށްފި އެވެ.

މިފްކޯއިން ގެނައި ބަދަލާއި އެކު މިހާރު ތެޔޮ މަސް 48 ދަޅުގެ ކޭހެއް 575 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ތެޔޮ މަސްދަޅުގެ އަގު 12.25 ރުފިޔާ އަށް ވަނީ އަގުހެޔޮޮ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު ފެން މަސްދަޅު ކޭހުގެ އަގު 530 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށް ވަކިން ފެންމަސްދަޅެއް މިހާރު 11.25 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ އެވެ.

ކުރިން މިފްކޯއިން ތެޔޮ މަސް 48 ދަޅުގެ ކޭސް ވިއްކަމުން އައީ 640 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި ތެޔޮ މަސްދަޅެއްގެ ވިއްކަމުން އައީ 13.50 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި ފެންމަސްދަޅު ކޭހެއް ކުރިން 595 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކަމުން ދިޔައިރު ފެން މަސްދަޅު ވިއްކީ 12.50 އަށެވެ.

މިފްކޯއިން އާއަހަރާއި ދިމާކޮށް މިގެނައި ބަދަލަކީ މަސްވެރިންގެ އަތުން ގަންނަ މަހުގެ އަގަށް އައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ގެނައި ބަދަލެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް