އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ތިނަދޫގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގދ ތިނަދޫގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

ގދ ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރި މި ޕްރޮގްރާމުގައި  ތިނަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަށް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ގަސް އިންދާފައިވަނީ ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ގާއިމުކުރެވުނު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ބޭރުގައި އާއި ސްޓޭޑިއަމްގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައިވެސް ވަނީ ގަސް އިންދާފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ޖުމުލަ 64 ބަގީޗާ ގަސް ވަނީ އިންދާފައެވެ.

މި ހަރަކާތް ފެއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާއި މުހާތަބްކުރައްވާފެއެވެ,. އެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ އަމްޖަދު ވަނީ މި ގަސްތަކަށް ފެންދީ ބެލެހެއްޓޭނެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރައްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަކީ އަބަދުވެސް އެއްބައިވަންތަ ބަޔެއްކަން ފާހަގަކޮށް އެގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށް  ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެން ފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް