އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ގދ އަތޮޅަށް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ގދ އަތޮޅުގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

ގދ ތެނަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ގދ އަތޮޅުގައި އަވެއްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްމުހައްމަދު ހަމީދު އެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައީބު ރައީސް އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބަދުލް މުޤުނީ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ގދ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކަައުންސިލަރުންނާއި ސަރުކާރުރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ ވެރިންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވަނީ ގއ އަތޮޅުގައިވެސް އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފަށާފައެވެ. ގއ އަތޮޅުގައި އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އެވެ.

އަވަށްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަކީ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ހާއްސަ ސަރަހައްދުތަކަށް ވަކި އަދަދަކަށް ފުލުހުން ހާއްސަކޮށް، އެ ސަރަހައްދެގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާމައްސަލަތަކުގައި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ ހިދުމަތެކެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް