ދީނީ ތައުލީމުގައި ރައީސް މައުމޫން ހުންނެވީ މާކުރީގައި: އާޒިމް

ދީނީ ކަންކަމާއި ދީނީ ތައުލީމުގައި ރައީސް މައުމޫން ހުންނެވީ މާކުރީގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ޢަލީ އާޒިމް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ތަޢުރީފްކުރައްވައިފި އެވެ.

އާޒިމް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅު ރަނގަޅަށް އަޑު އެއްސެވުމަށެވެ. އަދި ދީނީ ކަންކަމުގަ އާއި ދީނީ ތަޢުލީމުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ މާކުރީގައި ކަމަށް ޢަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދީނީ ބޮޑޮ ބަހުސްއެއް ފެށި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެއްބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ރައްދުކޮށް ބަސްތައް ވީދާޅުވާން ފަށާފައި މި ވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ކްރިސްޓިއަނުންގެ ދީނީ ދުވަހެއް ކަމަށްވާ ކްރިސްމަސްގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބަންނެވެ.

 

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް