އަންނަ އަހަރު ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު 2 ދުވަސް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު 2 ދުވަސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

އަންނަ 2021 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާނީ ޖުލައި 18 (އާދިއްތަ) އަދި 25 (އާދިއްތަ) ދުވަހެވެ. މި ދެދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދެ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ކަލަންޑަރުގައި މިހާރުވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ އަހަރު ޖުލައި26 އާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަކީ ހައްޖު ދުވަހެވެ. ޖުލައި 18 އަށްވާ އާދިއްތަ ދުވަސް ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ ހަފްތާ ބަންދަށްފަހު ހައްޖު އަދި އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އަންނަ ބަންދު ނޫން ދުވަހަކަށް ވާތީއެވެ. ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަސް ބަންދު ކޮށްފައިވަނީ މިނިވަން ދުވަހާއި އޭގެ ކުރިން އަންނަ ހަފްތާ ބަންދާއި ދިމާކޮށް އަންނަ ރަސްމީ ދުވަހަކަށްވާތީ އެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް