ބޭނުންވަނީ ހުވަދު އަތޮޅު އަލުން ވިޔަފާރި ހަބަކަށް ހަދަން – އަމްރު

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ -- ގާފު ފޮޓޯ: ޝުއާއު ޙަނީފް

ހުވަދު އަތޮޮޅަށް މިއަދު ފެށި ޑައިރެކްޓް ޝިޕިން ޚިދުމަތާއެކު ބޭނުން ވަނީ ހުވަދު އަތޮޅު އަލުން އަނބުރާ ވިޔަފާރި ހަބަކަށް ހެދުން ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިގްގެ ދަތުރުތައް ހުވަދު އަތޮޅަށް ފަށައިގެން, އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރިންއާއި ގދ. ތިނަދޫއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަމްރު ވިދާޅުވީ ތާރީޚުގައިވެސް ހުވަދު އަތޮޅަކީ ބޭރުގެ މުދާ ބޯޓުތައް ޑައިރެކްޓުކޮށް އަންނަ އަތޮޮޅެއް ކަމަށާއި، އޭރު މެދުވެރިވި ހާލަތާ ގުޅިގެން އެކަންކަން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭނުން ވަނީ ހުވަދު އަތޮޅަކީ ވިޔަފާރި ހަަަބަކަށް ހެދުން ކަމަށްވެސް އޭނަ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހުވަދު އަތޮޅަކީ މީގެ ކުރިން ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ވިޔަފާރިކޮށް، ވަރަށް ގިނަ މުއްސަނދި ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން އައި އަތޮޅެއް. އެހެން ނަމަވެސް ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް ޒަމާން ވަންދެން އެކަން މިއޮތީ ހުއްޓިގެން ގޮސްފަ. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ އަމާޒަކި މިއަދު އަލުން އަނބުރާ އެދުވަސް ގެންނަން. އަލުން އަނބުރާ ހުވަދޫ އަތޮޅަކީ ވިޔަފާރި ހަބެއް ކަމުގައި ހަދަން،" އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެނާގެ ވިސްނުމަކީ ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ހުއްޓިގެން ދިޔަ އިރުވެސް ރާއްޖޭގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް މަތި ނުވެ ހިފެހެއްޓުނީ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޝިޕިން ކުންފުންޏެއް ގާއިމްކުރެވި ބޭރުން ޑައިރެކްޓު ޝިޕިން ކުރެވުނީތީ އެވެ.

އަދި މިއަދަކީ މިއީ އިންޑިއާގެ 1.2 ބިލިއަން މީހުންނާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ 50،000 މީހުން ގުޅިގެން ދިޔަ ދުވަސް ކަމަށާއި އެ ޚިދުމަތުގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަަފާރިވެރިންނަށް ބޮޑެތި މަންފާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކާގޮ ގެނައުމުގައި އަގު ހެޔޮ ވެގެން އެބަދޭ. އަދި ކޮންމެ 20 ދުވަހަކުން ބޯޓު އަންނާތީ ބޭނުންވާ ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ގަޑިއަށް ބަރާބަރަށް ކާގޯ ލިބެމުންދާނެ،" އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކޮމެންޓް

4 Responses

  1. ހުވަދު އަތޮޅޭ ނުކިޔާ! ބުނޭ ގދ.އަތޮޅޭ. އަގުހެޔޮކޮށް ތަކެތި ގަންނަން ކޮލަމާފުށީގަ ނުވަތަ ދާންދޫގަ ހުރެފަ ތިނަދުއަށް ދާންވީމަ ދެން މިކަން ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ. އެ އުފުލަންޖެހޭ ބުރަޔާއި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އަތަކު ފަޔަކު ހަރުނުލާ.

  2. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯރޓެއް، އިންޓަނޭޝަނަލް ބަނދަރެއް މިދާ ގޮތުން މުސްތަގުބަލުގައި ކޮންމެ ދެގެދޭތޭރޭގަ އެއާޕޯޓް އަޅާނެ????????????????????

  3. ތިމީހުނަށް ރަހަނޅު އެއްގޮތެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ލިބިފައިވާ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުކުރަން ދަންނަ ބަޔަކަށް ދިވެހީން ވާން އެބަޖެހޭ. ކޮން ޤައުމަކަށްތޯ ކުޅަދާނަ ވެގެންވަނީ ކޮންމެ ރަށެއްގަ އިންޓާރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯރޓް އަކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީޕޯޓެއް ޤާއިމް ކުރަން.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް