ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަޑަވެލި މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގދ. މަޑަވެލީ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހޯދަމުން ދަނީ ގދ. މަޑަވެލި / އުދަރެސް، އަޙްމަދު އަބާން ވަޙީދު (21އ) އެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން ދަނީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ފޭރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އޭނާ އާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން ފުލުހުންނަށް އެންގުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން  ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް