ނަވަލްނީ މަރާލަން ބޭނުންނަމަ ފަޅި ސިކުންތަކުން އެކަން ކޮށްލާނަން – ޕޫޓިން

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސޭ ނަވަލްނީ މަރާލަން ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ބޭނުންނަމަ ފަޅި ސިކުންތަކުން އެކަންކޮށް ނިންމާލާނަން ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕޫޓިން މިހެން ވިދާޅުވީ "ސީއެންއެން" އާއި "ބެލިންކަޓް" ގުޅިގެން އުފެއްދި ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިޑޮކިއުމެންޓްރީ އަކީ ނަވަލްނީ އަށް ވިހަދިންގޮތް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްފަހު ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެކެވެ.

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަވަލްނީ އަށް މީގެ ދެތިން މަސް ކުރިން ވިހައެއް ދީގެން މަރާލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. ވިހައެއް ދިނުމުން އޭނާގެ ހާލުދެރަވީ ފްލައިޓްގައި އިންދައެވެ. ރަޝިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ފަހުން ޖަރުމަންވިލާތައް ގެންގޮސް އިތުރު ފަރުވާ ދިނެވެ. މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ނަވަލްނީ އާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ނަވަލްނީ އަށް ވިހައެއް ދީފައި ވަނީ ރަޝިއާ ސަރުކާރުގެ އެޖެންޓުންނެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާ އިން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް