ފެނަކަ އެމްޑީ މަޤާމާއި ހަވާލުވިތާ 2 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު މަޤާމާއި ހަވާލުވިތާ 2 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ޚާއްސަ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ފެނަކައިގެެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓަަކަށް ފޮނުވާފައިވާ މެމޯގައިވަނީ ފެނަކައިގެ 08 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި، ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މަޤާމާއި ހަވާލުވިތާ 02 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާކަމަށެވެ. ފެނަކައިގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ މިބައްދަލުވުމަށް ފެނަކައިގެން ހުރިހާ މުވައްޒިފުންނަށް ވަނީ އިންޓަރނަލް މެމޯ އަކުން ދައުވަތު ދެވިފަައެވެ.

ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ އަހުމަދު ސައީދުވެސް ވަނީ އޭނާ މަޤާމާއި ހަވާލުވެގެން މިވީ ދުވަސްތަކުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒިފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ޓްވީޓެއްވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް