ލަންކާގައި މަރުވާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލެވޭނެ: ނަޝީދު

ސްރީލަންކާގައި މަރުވާ ދިވެހިން އެޤައުމުގައި ވަޅުލެވޭއިރު، ރާއްޖެއިންވެސް އެފުރުޞަތު ސްރީލަންކާއަށް ދޭންޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާ ރައީސް ގޯތާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ޖަނާޒާގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ސިޓީީފުޅެއް ފޮނުއްވާފައެވެ. އަދި ރައީސް މިހާރު ގެންދަވަނީ އެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުންނެވެ.

މިކަމަށް ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއީ ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާ ގުޅިގެން ހައްލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. ސްރީލަންކާއަކީ ރާއްޖެއާއި އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރި ޤައުމުކަމަށާއި، ބަލިމަޑުކަމުގެ މިޙާލަތުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. ސްރީލަންކާގައި މަރުވާ ދިވެހިން ވަޅުލުމަށް ތަންތަން ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާއިރު، ސްރީލަންކާގެ ޖަވާތާ މިސްކިތުގައި ދިވެހިންގެ4 ދަރިފަސްކޮޅުގެ ލީޑަރުން ވަޅުލެވިފައިވާކަން ފާޙަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލުތަފާތުވެފައިވާއިރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ހަށިތައް އަންދާނުލަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގައި ދެންނެވުން މާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް