ކޮވިޑްގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި 1.3 ބިލިއަން ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކޮށްފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު - ޕޮޓޯ: ދި އެޑިޝަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ސިއްހީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް 1،342.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 1،342.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ އަދި އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށްފައެވެ.

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެކި މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ބަލާއިރު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން އެއް ހަފްތާ ތެރޭ 5.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއްކޮށްފައިވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޮރިޓީއިންނެވެ. އެންޑީއެމްއޭއިން ޖުމްލަ 871.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއްކޮށްފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިންނެވެ. އެމިނިސްޓްރީއިން ކޮވިޑްގެ ހޭދައިގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 228.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް