ތިނަދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމް ހުޅުވާލައި މެމްބަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމް -- ފޮޓޯ: ތިނަދޫ އިޖްތިމާއި މަރުކަޒު

ގދ. ތިނަދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަަޒުގެ ޖިމް ހުޅުވައި ޖިމް ބޭނުން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އެ ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ޖިމް ހުޅުވައި, ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވަނީ މިއަދުން ފެށިގެން އެ ޖިމް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޖިމް ބޭނުން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. އެ ފޯމު އެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިލައްވާނެ އެވެ.

އެ އިދާރާގެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުގައި ޖިމް ބޭނުން ކުރަންވާނީ އެކަމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ އުސޫލާ އެއް ގޮތަށެވެ. އެގޮތުން އެ އުސޫލު އެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނާއި ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ.

ތިނަދޫގެ ޖިމް ފުރަތަމަ ހުޅުވަން ނިންމާފައި އޮތީ މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ޖިމް ހިމެނޭ ތިނަދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުވެސް ހުޅުވީ މިދިޔަ މަހު އެވެ.

 

ކޮމެންޓް

2 Responses

  1. އެޖިމް ހިމެނޭ އިޖްތިމާއީމަރުކަޒު އަޅުއްވާދެއްވާފައިވަނީ ރައީސް ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އެވާހަކަ ލިޔަން ނިކެރުނީ ހަޖަމް ކުރަން އުދަގޫވާލެއް ބޮޑުކަމުންތޯއެވެ.

  2. އެވާހަކަ ލިޔުނީމާ ވަގުތުން އެ ޖިމުގެ ފެންވަރު މަތިވޭތަ؟ އަޖައިބެއްފަދަ ބައެއް ހުވާ މި ބުނީ….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް