ގައްދޫގެ ރިންގްރޯޑު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގދ ގައްދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރާ ރިންގްރޯޑުގެެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

ރޯޑް ޑިވެެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރާ ރިންގްރޯޑުގެެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވީ އެރަށުގެ ކައުންސިލް މެެމްބަރުންނެވެ. ރިންގްރޯޑުގެ ގޮތުގައި އެެރަށުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަތަބަނޑޭރި މަގެވެ.

ގައްދޫ މަގުހެދުމުގެެ މަޝްރޫއު އާރްޑީސީއާއި ހަވާލުކުރެެވުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެެރޭގައި އެެވެެ. ގައްދޫ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓު އަގަކީ 75.7 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެރަށުގެ ހަ މަގެއްގައި ތާރު އަޅައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދާނެއެވެ.

އެ ރަށުގައި ހަ ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 510 ދުވަހުގެ ތެރޭ ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެެސް ކޮވިޑާއި ހެދި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ މީގެ ކުރިން މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް