ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ، ސިކުނޑިން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ރޮބޮޓެއް!

ސިކުނޑީގެ ސިގްނަލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހަށިގަނޑާއި ގުޅުވައިގެން ބޭނުންކުރެވޭ ޚާއްސަ ރޮބެޓެއް، ޖަޕާނުގެ ރޮބޮޓް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ސައިބާ ޑައިން" އުފައްދައި ދުނިޔޭގެ ޓެކްނޮލޮޖީ، އާއުސްމިނަކަށް ގެންގޮސްދީފެއެވެ.

ޒަމާނުއްސުރެ ރޮބެޓިކްސްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މިކުންފުނިން މީގެ ކުރިންވެސް، މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑް ފިލްތައްކަމުގައިވާ، "ޓާމިނޭޓަރ" ފަދަ ފިލްމުތަކަށް ރޮބެޓް އުފައްދާފައިވެއެވެ.

މި ރޮބެޓް އުފެއްދުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ސިކުނޑިއަކީ ޖަޕާނުގެ ބިލިއަނަރު، ރޮބޮޓިސްޓެއް ކަމުގައިވާ ސަންކައި އެވެ. ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ރޮބޮޓިކް ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ، ސައިބާ ޑައިން އަށް 2004 ވަނަ އަހަރު ފަންޑުކޮށްގެން މިފަދަ ރޮބޮޓެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ސަންކައި ފެއްޓިއެވެ. މިގޮތުން އޭނާގެ އަމާޒަކަށްވީ، އިންސާނުންނާއި މެޝިންތައް ގުޅުވައިގެން އިންސާނުންނަށް ހެލިފެލިވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މިރޮބެޓިކް ސެންޓަރުން ރޮބޮޓިކް އުފެއްދުންތަކުގެ އަމާޒު މީގެކުރިން ހުރީ މިލިޓަރީ އާއި ގުޅޭ އުފެއްދުންތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ސަންކައި ފެއްޓެވި މިމަސައްކަތުން، ކުންފުނީގެ ފޯކަސް، ހެލިފެލިވެ ނޫޅެވޭ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހެލިފެލިވެ، އެހެން މީހަކަށް ބަރޯސާނުވެ، މިނިވަންކަމާއެކު، އުޅެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދުނުމަށް ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ.

އެޗް.އޭ.އެލް ނަމަކަށް ކިޔާ މިރޮބޮޓްގެ އެހީގައި ކޮޅަށް ނުހުރެވޭ، އަދި ފައިގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކޮޅަށް ހުރުމުގެ އިތުރުން، ހަށިގަނޑާއި ގުޅުވާލެވޭ މިރޮބޮޓުން ސިކުނޑިން ފުނުވާ ސިގްނަލްތަކަށް އާދައިގެ އިންސާނެއްފަދައިން ހެލިފެލިވެ އުޅެވެއެވެ.

ސައިންކައި ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގައި، މިފަދަ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ތަޢާރަފްވާއިރު، އެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކެއް ނުވަތަ ޤަވާއިދުތަކެއް ހެދިފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި، އުފައްދާ ފަރާތް އަދި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތައްވެސް، ޓެކްނޮލޮޖީ އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްނުން ބެހެއްޓުން މުހިންމުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއެވެ.

ސަންކައި އަދި އޭނާގެ ޓީމް އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ، މިފަދަ އާ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނުންގެ ސިއްޙަތު ދިގުމުއްދަތަށް އިތުރުކުރެވޭނެ، ސިއްޙީ އާ ވަޞީލަތްތައް އުފެއްދުމެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ގިނަފަރާތްތައް މިރޮބޮޓް ޓެސްޓްކޮށްލުމަށް، ޒިޔާރަތްކުރަމުން  ދާތީ ވަރަށްބޮޑު ހިންހަމަޖެހުމެއް ލިބޭކަމަށް ސަންކައި ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ޓެސްޓް ކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް، އެޗް.އޭ.އެލް ކާމިޔާބެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް