މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޢާފަށް އެދެން ޖެހޭ – ޖަމީލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ނުކިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދުމުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ގާނޫނީ ވަކީލު ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ ވިދާޅުވީ ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މުސްލިމުންނަށް އެންމެ ޞައްޙަ ގައިޑް އަދި ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޞްދަރުކަމަށާއި  ޤާނޫން އަސާސީގެ 10 ވަނަ މާއްދާ އިން ޝަރީއަތް ލާޒިމް ކަމަށެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް ގެ ޓްވީޓުގައި އިތުުރަށް ބުނެފައިވަނީ މަޖިލިސް ރައީސްގެ އެންގެވުން ޤާނޫނާ ޚިލާފް ކަމަށާއި އަދި ލާދީނީ ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން މަޢާފަށް އެދެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

https://twitter.com/MJameelAhmed/status/1330901215098531840

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު އިއްޔެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި ގުޅިގެން ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް