ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ގދ ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އެއްޗެއް ގޮޮވައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން- ގާފު ފޮޓޯ : އަހުމަދު ޝުރާއު

ގދ ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އެއްޗެއް ގޮޮވައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

ތިނަދޫ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ‘ ގާފު’ ގެ ރިޕޯޓަރު މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ރޯވެފައި ވަނީ ދޯނީގެ ތެރޭގައި ހުރި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ ސަރވިސް އިން ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ.

ގދ ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އެއްޗެއް ގޮޮވައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން- ގާފު ފޮޓޯ : އަހުމަދު ޝުރާއު

އެ ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ މަސް ދޯންޏެއްގައެވެ. އަލިފާން ރޯވި އިރު ދޯނި ތެރޭގައި ތިބި 5 މީހަކަށް ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ގެންދެވުނު ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

ގދ ތިނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އެއްޗެއް ގޮޮވައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުން- ގާފު ފޮޓޯ : އަހުމަދު ޝުރާއު

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ރާސްތާ ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ފިހިފައިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި އެ ހަތަރު މީހުންނަކީވެސް ގދ ތިނަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް