މީޑިއާ ނެޓުން އެޗްބީއޯއާއި އިތުރު ޗެނަލްތަކެއް ދެއްކުން ހުއްޓާލަނީ

ރާއްޖެގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި، މީޑިއާނެޓުން ދައްކާ ބައެއް ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޓާނަރ މީޑިއާއިން މި ސަރަހައްދުގައި އެޗްބީއޯއާއި ޑަބްލިއުބީ ޓީވީ ދެއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ޓާނަރ މީޑިއާ އަކީ މި ސަރަހައްދަށް އެ ދެ ޗެނަލް ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުނުގެ ހުއްދަ ދޭ ފަރާތެވެ.

ޓާނަރ މީޑިއާގެ އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން މީޑިއާ ނެޓުން ދެއްކުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ޗެނަލްތަކަކީ އެޗްބީއޯ އާއި ޑަބްލިއުބީޓީވީގެ އިތުރުން އެޗްބީއޯ އެޗްޑީ އެވެ. އަދި އެ ޗެނަލްތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލާނީ އަންނަ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް މީޑިއާ ނެޓުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެކަމާ ގުަޅިގެން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް މީޑިއާ ނެޓުން ވަނީ މާފަށް އެދިފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެ ކުންފުނީގެ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެކަމަށް އެދުމަށްވެސް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ.

ކޮމެންޓް

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް