ތިނަދޫ ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް މިހާތަނަށް އެލަވަންސް ދީފައެއް ނުވޭ!

ގދ ތިނަދޫގައި ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ : ގާފު ފޮޓޯ : ޝަޖާއަތު އަހުމަދު

ކޮވިޑް19ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ގދ. ތިނަދޫގެ ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް އިރަކު ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް ދީފައި ނުވާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

ކޮވިޑް19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް ދެމުން އަންނަ އިރު, ތިނަދޫގެ އާރުއާރުޓީއާއި އަދި މި ނޫންވެސް އެހެން ފްރަންޓް ލައިން މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދީފައިނުވާކަން "ގާފު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. މިރޭ ކުރިއަށްދާ އީއޯސީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އެހޮސްޕިޓަލްގެ ޕީއާރް އޮފިސަރު ސާލިމް އަލީ ބުނީ, ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ އެލަވަންސް ނުދެވޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް "ގާފު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ތިނަދޫގެ އެއްވެސް ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ތިނަދޫގެ ފްރަންޓް ލައިނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އަތޮޅު ތެރޭގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާއިރު,

އެ މުވައްޒަފުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ހޭދަ ކުރި ދުވަސްތަކަށް ފްރަންޓް ލައިން އެލަވަންސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަމަވެސް ތިނަދޫގައި މަސައްކަތްކުރި އެއްވެސް ދުވަހަކަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ އެލަވަންސެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮމެންޓް

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް